Dla urzędów

Formularz zgłoszeniowy

PROCEDURA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI:
Podmiot zgłaszający wyraża zgodę na następującą procedurę potwierdzenia uczestnictwa w ww. szkoleniu i płatności związanych z tym uczestnictwem. Po otrzymaniu przez organizatora szkolenia prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, Jasminum Academy prześle fakturę proforma osobie do kontaktu wskazanej przez podmiot zgłaszający. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu osób wskazanych przez podmiotzgłaszający jest pełne opłacenie faktury proforma w terminie do 7 dni przed datą planowanego szkolenia. Zapłata faktury proforma musi nastąpić przed rozpoczęciem szkolenia na kontro: Jasminum Academy Nr konta: 10 1140 2004 0000 3102 7777 3602.
Po uznaniu przez Jasminum Academywpływu środków pieniężnych z tytułu płatności faktury proforma na wskazany numer rachunku bankowego, Jasminum Academy prześle osobie do kontaktu wskazanej przez podmiot zgłaszający potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniuosób wskazanych przez ten podmiot na adres podany w niniejszym zgłoszeniu.

ODWOŁANIE ZGŁOSZENIA I ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLENIA
Podmiot zgłaszający oświadcza, że przyjął do wiadomości fakt iż odwołanie niniejszego zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a także że zapłacony koszt uczestnictwa w szkoleniu nie podlega zwrotowi jeśli odwołanie zgłoszenia nastąpi w terminie krótszym niż7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, jak również że organizator zastrzegł sobie prawo do zmiany prelegentów oraz miejsca i daty szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od niego.

* pola wymagane